Nejbližší semináře


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Dne 1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., tzv. poplatková novela. 
Kromě novelizace správy poplatků, která přechází z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, nás čekají změny vyvolané dodatečnou implementací Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES ve věci udělování výjimek v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody a změny v definicích a procesech dotýkajících se odpadních vod.

Seminář se bude rovněž zabývat novými prováděcími předpisy k vodnímu zákonu, a to nové „dokladové“ vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření  vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných  vodoprávnímu úřadu, a nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku. 
Rovněž se bude věnovati připravované novele vodního zákona k suchu ve stavu dle dostupných informací.
Součástí semináře by byla i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata.


!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: Čtvrtek 15. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1636,- Kč bez DPH
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

PODTITUL:
NOVÉ FORMY POVOLENÍ A ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH
OBECNÁ ÚPRAVA PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PODLE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY 

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla velká novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb.

Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do společného řízení, změny koncepce v uvádění staveb do užívání. 

Seminář se zaměří též na speciální úpravu povolování vybrané energetické infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, zejména na její poslední novelu provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. (změny zákona č. 416/2009 Sb., nabyly účinnosti 31. srpna 2018, změny stavebního zákona nabyly účinnosti 1. září 2018).

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).
Termín: úterý 20. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1645,- Kč bez DPH
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

Dne 1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., tzv. poplatková novela. 
Kromě novelizace správy poplatků, která přechází z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, nás čekají změny vyvolané dodatečnou implementací Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES ve věci udělování výjimek v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody a změny v definicích a procesech dotýkajících se odpadních vod.

Seminář se bude rovněž zabývat novými prováděcími předpisy k vodnímu zákonu, a to nové „dokladové“ vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření  vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných  vodoprávnímu úřadu, a nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku. 
Rovněž se bude věnovati připravované novele vodního zákona k suchu ve stavu dle dostupných informací.
Součástí semináře by byla i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata.
 
!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: Úterý 27. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1652,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ  - PRAHA

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

PODTITUL:
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TVORBY HLUKOVÝCH STUDIÍ, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. VÝSLEDKY STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ 2017 A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI.
Termín: středa 28. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1641,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

PODTITUL:
NOVÉ FORMY POVOLENÍ A ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH
OBECNÁ ÚPRAVA PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PODLE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY 

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla velká novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb.

Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do společného řízení, změny koncepce v uvádění staveb do užívání. 

Seminář se zaměří též na speciální úpravu povolování vybrané energetické infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, zejména na její poslední novelu provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. (změny zákona č. 416/2009 Sb., nabyly účinnosti 31. srpna 2018, změny stavebního zákona nabyly účinnosti 1. září 2018).

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).
Termín: čtvrtek 29. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1678,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH A NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠEK Č. 94/2016 SB., A Č. 383/2001 SB., V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM NAŘÍZENÍ
O RTUTI A NAŘÍZENÍ O EKOTOXICITĚ
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 321/2014 SB. – ZAVEDENÍ CELOROČNÍHO SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ, ZAVEDENÍ SBĚRU JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
•    NÁVRH VYHLÁŠKY, KTERÁ STANOVUJE KRITÉRIA, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
AKTUALIZACE SKLÁDKOVACÍCH NOREM
NÁVRHY NOVÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ODPADECH, ZÁKON
O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ, NOVELA ZÁKONA O OBALECH)
 
 
RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ 
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
– KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST
Termín: středa 9. ledna 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1818,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA  2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH A NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠEK Č. 94/2016 SB., A Č. 383/2001 SB., V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM NAŘÍZENÍ
O RTUTI A NAŘÍZENÍ O EKOTOXICITĚ
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 321/2014 SB. – ZAVEDENÍ CELOROČNÍHO SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ, ZAVEDENÍ SBĚRU JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
•    NÁVRH VYHLÁŠKY, KTERÁ STANOVUJE KRITÉRIA, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
AKTUALIZACE SKLÁDKOVACÍCH NOREM
NÁVRHY NOVÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ODPADECH, ZÁKON
O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ, NOVELA ZÁKONA O OBALECH)
 
 
RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ 
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
– KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST
Termín: úterý 5. února 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1822,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


Uskutečněné semináře


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

Termín: úterý 13. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: Čtvrtek 8. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

Termín: Středa 17. října 2018
 
Místo: ČIŽP - ředitelství Praha


ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

Termín: úterý 16. října 2018,
přednášky 9:00 - 15:40 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: