Nejbližší semináře


ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

ROZPTYLOVÉ STUDIE V PRAXI A JAK NA NĚ - PRAHA

Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi z pohledu praktického využití (i pro rozhodování státní správy).
Budou komentovány jednotlivé postupy přípravy modelového hodnocení tak, aby se daly vyhodnotit ve vztahu ke skutečným měřením imisního zatížení.
Budou diskutovány problematické části modelového hodnocení kvality ovzduší, ve vztahu k měřením automatického imisního monitoringu a OZKO.
 
V druhém bloku přednášek bude prezentováno využití rozptylových studií pro hodnocení
zdravotních rizik z pohledu požadavků zpracovatele HRA a dále limity, doporučené hodnoty
a jejich vztah ke zdraví.
 
Následovat bude přednáška věnovaná problematice uznávání nových modelů jako referenčních pro modelování kvality ovzduší. Rozebrány budou jednotlivé aspekty – nároky na modely z pohledu zdrojového kódu, vstupních dat, nároků na výstupy atd. Bude stručně představen model AUSTAL 2000 o jehož zařazení mezi referenční modely se uvažuje.
 
V závěrečných přednáškách bude představena doporučená aplikace aktuálních metodik pro zpřesnění výpočtů emisí z automobilové dopravy - resuspenze částic a na ně vázaných látek z povrchu komunikací, stanovení skladby vozového parku v konkrétním území, emise v reálném provozu na komunikacích.
Rovněž bude prezentována příprava nových emisních faktorů pro automobilovou dopravu
a komplexní aktualizace programu MEFA. Pozornost bude věnována též stanovení emisí z provozu nesilničních vozidel a strojů.


Termín: úterý 16. října 2018,
přednášky 9:00 - 15:40 hodin
Cena: 1645,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 1. TERMÍN

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Dne 1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., tzv. poplatková novela.
Kromě novelizace správy poplatků, která přechází z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, nás čekají změny vyvolané dodatečnou implementací Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES ve věci udělování výjimek v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody a změny v definicích a procesech dotýkajících se odpadních vod.

Seminář se bude rovněž zabývat novými prováděcími předpisy k vodnímu zákonu, a to nové „dokladové“ vyhlášce č. 183/ 2018 Sb., o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření  vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných  vodoprávnímu úřadu, a nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku. 
Rovněž se bude věnovati připravované novele vodního zákona k suchu ve stavu dle dostupných informací.
Součástí semináře by byla i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata.


!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: Čtvrtek 8. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1651,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - HRADEC KRÁLOVÉ

PODTITUL:
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TVORBY HLUKOVÝCH STUDIÍ, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. VÝSLEDKY STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ 2017 A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI.

 
Termín: úterý 13. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1553,- Kč bez DPH
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

Dne 1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., tzv. poplatková novela. 
Kromě novelizace správy poplatků, která přechází z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, nás čekají změny vyvolané dodatečnou implementací Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES ve věci udělování výjimek v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody a změny v definicích a procesech dotýkajících se odpadních vod.

Seminář se bude rovněž zabývat novými prováděcími předpisy k vodnímu zákonu, a to nové „dokladové“ vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření  vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných  vodoprávnímu úřadu, a nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku. 
Rovněž se bude věnovati připravované novele vodního zákona k suchu ve stavu dle dostupných informací.
Součástí semináře by byla i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata.


!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: Čtvrtek 15. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1636,- Kč bez DPH
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - HRADEC KRÁLOVÉ

PODTITUL:
NOVÉ FORMY POVOLENÍ A ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH
OBECNÁ ÚPRAVA PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PODLE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY 

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla velká novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb.

Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do společného řízení, změny koncepce v uvádění staveb do užívání. 

Seminář se zaměří též na speciální úpravu povolování vybrané energetické infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, zejména na její poslední novelu provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. (změny zákona č. 416/2009 Sb., nabyly účinnosti 31. srpna 2018, změny stavebního zákona nabyly účinnosti 1. září 2018).

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).
Termín: úterý 20. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1645,- Kč bez DPH
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

Dne 1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., tzv. poplatková novela. 
Kromě novelizace správy poplatků, která přechází z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, nás čekají změny vyvolané dodatečnou implementací Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES ve věci udělování výjimek v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody a změny v definicích a procesech dotýkajících se odpadních vod.

Seminář se bude rovněž zabývat novými prováděcími předpisy k vodnímu zákonu, a to nové „dokladové“ vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření  vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných  vodoprávnímu úřadu, a nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku. 
Rovněž se bude věnovati připravované novele vodního zákona k suchu ve stavu dle dostupných informací.
Součástí semináře by byla i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata.
 
!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: Úterý 27. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1652,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ  - PRAHA

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

PODTITUL:
ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, TVORBY HLUKOVÝCH STUDIÍ, MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU V MIMOPRACOVNÍM PROSTŘEDÍ. VÝSLEDKY STRATEGICKÉHO HLUKOVÉHO MAPOVÁNÍ 2017 A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI.
Termín: středa 28. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1641,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

PODTITUL:
NOVÉ FORMY POVOLENÍ A ZMĚNY STÁVAJÍCÍCH
OBECNÁ ÚPRAVA PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
SPECIÁLNÍ ÚPRAVA PODLE ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PODLE ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY 

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinesla velká novela stavebního zákona při rozhodování o umístění a povolení staveb.

Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo do společného řízení, změny koncepce v uvádění staveb do užívání. 

Seminář se zaměří též na speciální úpravu povolování vybrané energetické infrastruktury podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, zejména na její poslední novelu provedenou zákonem č. 169/2018 Sb. (změny zákona č. 416/2009 Sb., nabyly účinnosti 31. srpna 2018, změny stavebního zákona nabyly účinnosti 1. září 2018).

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem).
Termín: čtvrtek 29. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1678,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Uskutečněné semináře


"POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - SEMINÁŘ NA KLÍČ - ČIŽP

Termín: Pondělí 10. září 2018
 
Místo: ČIŽP - Přestavlky, školicí středisko NKÚ


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 29. května 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: úterý 15. května 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN

SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: čtvrtek 26. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: