Nejbližší semináře


ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

PODTITUL: Od kontroly (KONTROLNÍ ŘÁD) k pravomocnému rozhodnutí o přestupku  (PŘESTUPKOVÝ ZÁKON) a další související správní činnosti (SPRÁVNÍ ŘÁD) 

Ke dni 1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který zavádí jednotnou právní úpravu správněprávní odpovědnosti fyzických a právnických osob a zakotvuje jednotná procesní pravidla vedoucí k uplatnění této odpovědnosti.
 „Nový přestupkový zákon“ bude mít, jakožto norma subsidiární, podpůrná, dopady do sankčních řízení vedených podle speciálních zákonů. 
Výjimkou není ani zákon o odpadech. Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci jmenovaných předpisů při činnosti úředníka s důrazem na  provádění kontroly a následné projednávání jednotlivých přestupků podle zákona o odpadech. 

Výklad všech kroků správní činnosti získáte od odbornice v oboru odpadového hospodářství:
JUDr. Hana Dvořáková, ředitelka - Odbor výkonu státní správy II, Ministerstvo životního prostředí

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!! 
 
 
Termín: úterý 10. října 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1648,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

ROZPTYLOVÉ STUDIE V NOVÉ LEGISLATIVĚ OCHRANY OVZDUŠÍ

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Seminář se bude zabývat změnami chystané novelizace vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, konkrétně změnami v příloze č. 15, kde jsou stanoveny obsahové náležitosti rozptylových studií, a změnami v emisních vstupech do modelování rozptylových studií a přípravy souvisejících metodických pokynů.
 
Účastníci budou seznámeni se základními typy rozptylových modelů a získají podrobnou informaci o fungování referenčních modelů SYMOS a ATEM.

Bude představen způsob výpočtu meteorologických podkladů pro tyto modely používaný na ČHMÚ. Na praktickém příkladu bude ukázána citlivost výsledků rozptylové studie na meteorologických vstupech.

Budou diskutovány nejčastější chyby, kterých se dopouštějí zpracovatelé rozptylových studií. 

V druhém bloku přednášek bude prezentováno využití programu MEFA pro stanovení produkce emisí z automobilové dopravy a na závěr budou účastníci seznámeni s novou metodikou pro výpočet přínosu výsadeb izolační zeleně v rámci rozptylových studií.
Termín: úterý 17. října 2017,
přednášky 9:00 - 14:45 hodin
Cena: 1645,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.
Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí  do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání. 
Účinnost novely zákona č. 225/2017 Sb. je od 1. ledna 2018.    

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu.
Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
 
Seminář je určen: 
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 
Termín: Úterý 7. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
Cena: 1619,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - OLOMOUC

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuální novely stavebního zákona č. 225/2017 Sb., (platnost od 1. 1. 2018) na vodoprávní praxi a tzv. „poplatkové“ novely vodního zákona (dle aktuálního stavu). Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady změn stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl ve společném povolovacím řízení a změnám v navrhovaném systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad změn v aktuální vodoprávní praxi. 
Seminář se uvedeným problémům bude věnovat z právního, nikoliv technického pohledu.

Seminář bude věnován zejména praktickým problémům, které mohou vznikat v souvislosti s aplikací nových vodoprávních předpisů v oblasti vodních děl.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: čtvrtek 09. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1603,- Kč bez DPH
Místo: Olomouc,
BEA centrum Olomouc


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuální tzv. „velké“ novely stavebního zákona na vodoprávní praxi a tzv. „poplatkové“ novely vodního zákona (dle aktuálního stavu). Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady změn stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl ve společném povolovacím řízení a změnám v navrhovaném systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad změn v aktuální vodoprávní praxi. 
Seminář se uvedeným problémům bude věnovat z právního, nikoliv technického pohledu.

Seminář bude věnován zejména praktickým problémům, které mohou vznikat v souvislosti s aplikací nových vodoprávních předpisů v oblasti vodních děl.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 28. listopadu 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1650,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 2. TERMÍN

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuální tzv. „velké“ novely stavebního zákona na vodoprávní praxi a tzv. „poplatkové“ novely vodního zákona (dle aktuálního stavu). Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady změn stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl ve společném povolovacím řízení a změnám v navrhovaném systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad změn v aktuální vodoprávní praxi. 
Seminář se uvedeným problémům bude věnovat z právního, nikoliv technického pohledu.

Seminář bude věnován zejména praktickým problémům, které mohou vznikat v souvislosti s aplikací nových vodoprávních předpisů v oblasti vodních děl.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 5. prosince 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1651,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb.,  – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., – ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.
Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí  do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání. 
Účinnost novely zákona č. 225/2017 Sb. je od 1. ledna 2018.  


Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu.
Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
 
Seminář je určen: 
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 
Termín: čtvrtek 7. prosince 2017,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
Cena: 1553,- Kč bez DPH
Místo: Hradec Králové,
Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuální tzv. „velké“ novely stavebního zákona na vodoprávní praxi a tzv. „poplatkové“ novely vodního zákona (dle aktuálního stavu). Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady změn stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl ve společném povolovacím řízení a změnám v navrhovaném systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad změn v aktuální vodoprávní praxi. 
Seminář se uvedeným problémům bude věnovat z právního, nikoliv technického pohledu.

Seminář bude věnován zejména praktickým problémům, které mohou vznikat v souvislosti s aplikací nových vodoprávních předpisů v oblasti vodních děl.

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN MINISTERSTVEM VNITRA PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: čtvrtek 4. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1653,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


OHLAŠOVACÍ  POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

Ohlašovací povinnosti patří ke každoročním povinnostem ekologů podniků a institucí.
 
Výklad získáte od erudovaných specialistů na ohlašování z ČHMÚ za oblast ovzduší a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Seminář je zaměřen na problematiku ohlašování agendy ovzduší a odpadů prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).

Část semináře věnovaná ovzduší bude zaměřena na povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší při ohlašování údajů souhrnné provozní evidence a poplatkových přiznání prostřednictvím ISPOP. Bude podán podrobný výklad k jednotlivým částem formuláře F_OVZ_SPE a novinkám při výpočtu poplatku pro podání poplatkových přiznání podle § 15, odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb. 
Pozornost bude věnována rovněž novele vyhlášky č. 415/2012 Sb. a dopadu této novely 
na ohlašování v r. 2019.
 
Odpadová část semináře bude věnovaná zákonu č. 185/2001 Sb., jeho novelizaci a konkrétním dopadům některých změn v legislativě v roce 2017 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání 
s odpady.
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozoven a zařízení, pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem, mobilních zařízení, evidence zařízení pro nakládání s autovraky, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení. Dále budou poskytnuty informace o způsobu vedení evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů po území ČR (informační systém SEPNO). 
Účastníci rovněž získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
Součástí semináře bude krátká ukázka modulů Informačního systému odpadového hospodářství (Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení, Registr zařízení, VISOH.)  
Termín: čtvrtek 11. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1620,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Cílem semináře je seznámit posluchače s koncepčními změnami, které přinese velká novela stavebního zákona  při rozhodování o umístění a povolení staveb.
Novelizace se dotýká především změn ve výkonu veřejné správy (změna  příslušnosti stavebních úřadů), vedení společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí  do územního řízení nebo do společného řízení, změna koncepce v uvádění staveb do užívání. 
Účinnost novely zákona č. 225/2017 Sb. je od 1. ledna 2018.    

Výklad změn a jejich dopadů získáte přímo od autorů právního předpisu.
Mgr. Jana Machačková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
JUDr. Vladimíra Sedláčková, Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
 
Seminář je určen: 
všem  účastníkům  procesu  povolování  a  realizace (provádění)  stavební  činnosti, především pracovníkům  obecných, speciálních  a    jiných   stavebních   úřadů   všech   stupňů,  rovněž   pracovníkům   investičních   útvarů,  inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 
Termín: úterý 23. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
Cena: 1652,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Uskutečněné semináře


EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

Termín: úterý 19. září 2017,
přednášky 9:00 - 15:45 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 2. TERMÍN

Termín: čtvrtek 22. června 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 1. TERMÍN

NOVÝ PŘESTUPKOVÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - 1. TERMÍN

Termín: čtvrtek 15. června 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA

AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ - PRAHA

Termín: úterý 25. dubna 2017,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: