Nejbližší semináře


HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Na semináři budou souborně prezentovány aktuální legislativní a odborné požadavky na hygienická měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Kromě výkladu obecně závazných předpisů, budou účastnici seznámeni s metrologickými požadavky na zvukoměry a vibrometry. Bude prezentován aktuální přehled českých technických norem zaměřený na nové požadavkové normy pro přístrojovou techniku a metody posuzování  hluku v pracovním prostředí a vibrací.

Účastníci budou seznámeni se standardními metodami měření a hodnocení hluku v pracovním prostředí a vibrací. Výklad bude doplněn praktickými příklady posuzování expozice hluku a vibracím a zkušenostmi z pořádání mezilaboratorních porovnávací zkoušek.

Svým zaměřením je seminář určen jak pro nové pracovníky v daných oborech, tak pro odborníky s dlouholetou praxí.   
 
Termín: úterý 10. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1650,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN

SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Účelem semináře je komplexně provést účastníky základními povinnostmi ve vztahu k nebezpečným odpadům. 

VÝKLAD ZÍSKÁTE PŘÍMO OD SPOLUAUTORKY PRÁVNÍHO PŘEDPISU PANÍ ING. GABRIELY BULKOVÉ Z MŽP.
 
Seminář bude věnovaný splnění zákonné povinnosti ohlášení přepravy nebezpečného odpadu na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Cílem je seznámit účastníky s novým modulem ISPOP - Systémem evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO). Budou vysvětleny povinnosti jednotlivých účastníků přepravy. Prakticky bude představena práce s jednotlivými záložkami v systému a splnění ohlašovací povinnosti. Dále budou vysvětleny procesy a funkce v SEPNO. Účastníci se naučí přihlásit do systému, ovládat ho, ohlásit, opravit, potvrdit nebo i stornovat přepravu a vytisknout ohlašovací list. Budou probrány zákonné lhůty, vazba na evidenci odpadů a kontroly MŽP. Rovněž budou zdůrazněny nejčastější problémy a úskalí ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
 
V druhé části semináře bude vysvětlen princip zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Bude prezentován způsob označování prostředků pro soustřeďování nebezpečných odpadů v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále bude představen informační systém pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO).

Seminář je určen pro: 
původce odpadů 
provozovatele zařízení k nakládání s odpady
podnikové ekology, odpadové hospodáře
poradce v oblasti životního prostředí
pracovníky orgánů státní správy a samosprávy
 
Termín: úterý 17. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1652,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

Účelem semináře je, opět po dvou letech, provést účastníky komplexně problematikou vodních děl.
 
Seminář navazuje na předchozí semináře „Vodní díla – praxe a výhled“ z let 2014 a 2016 a zohledňuje nové praktické poznatky, zejména s novým občanským zákoníkem a související judikaturu, a poslední novelu stavebního zákona a její dopad na vodní díla.

Na semináři se soustředíme na vymezení vodních děl ve vodním zákoně a požadavky na jejich přípravu, povolování, realizaci a provozování, včetně údržby.
Pozornost bude věnována i povinnostem vlastníků vodních děl. Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad problematiky vodních děl, tedy v aspektech nejen veřejnoprávních, ale rovněž soukromoprávních. V rámci výkladu bude poukázáno na problematická místa, která se mohou objevit při přípravě, realizaci a užívání vodních děl v praxi.

Na semináři bude podrobně rozebrána problematika náhrad za stará vodní díla na cizích pozemcích (§ 59a vodního zákona), včetně oprávněnosti jednotlivých nároků, s ohledem na konec lhůty pro podání žalob vlastníků pozemků pod vodními díly k 31. prosinci 2018. 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 24. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1620,- Kč bez DPH
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN

SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN

Účelem semináře je komplexně provést účastníky základními povinnostmi ve vztahu k nebezpečným odpadům. 

VÝKLAD ZÍSKÁTE PŘÍMO OD SPOLUAUTORKY PRÁVNÍHO PŘEDPISU PANÍ ING. GABRIELY BULKOVÉ Z MŽP.
 
Seminář bude věnovaný splnění zákonné povinnosti ohlášení přepravy nebezpečného odpadu na území ČR v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění.
Cílem je seznámit účastníky s novým modulem ISPOP - Systémem evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO). Budou vysvětleny povinnosti jednotlivých účastníků přepravy. Prakticky bude představena práce s jednotlivými záložkami v systému a splnění ohlašovací povinnosti. Dále budou vysvětleny procesy a funkce v SEPNO. Účastníci se naučí přihlásit do systému, ovládat ho, ohlásit, opravit, potvrdit nebo i stornovat přepravu a vytisknout ohlašovací list. Budou probrány zákonné lhůty, vazba na evidenci odpadů a kontroly MŽP. Rovněž budou zdůrazněny nejčastější problémy a úskalí ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
 
V druhé části semináře bude vysvětlen princip zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Bude prezentován způsob označování prostředků pro soustřeďování nebezpečných odpadů v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Dále bude představen informační systém pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO).

Seminář je určen pro: 
původce odpadů 
provozovatele zařízení k nakládání s odpady
podnikové ekology, odpadové hospodáře
poradce v oblasti životního prostředí
pracovníky orgánů státní správy a samosprávy
 
Termín: čtvrtek 26. dubna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1651,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

Účelem semináře je, opět po dvou letech, provést účastníky komplexně problematikou vodních děl.
 
Seminář navazuje na předchozí semináře „Vodní díla – praxe a výhled“ z let 2014 a 2016 a zohledňuje nové praktické poznatky, zejména s novým občanským zákoníkem a související judikaturu, a poslední novelu stavebního zákona a její dopad na vodní díla.

Na semináři se soustředíme na vymezení vodních děl ve vodním zákoně a požadavky na jejich přípravu, povolování, realizaci a provozování, včetně údržby. 
Pozornost bude věnována i povinnostem vlastníků vodních děl. Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad problematiky vodních děl, tedy v aspektech nejen veřejnoprávních, ale rovněž soukromoprávních. V rámci výkladu bude poukázáno na problematická místa, která se mohou objevit při přípravě, realizaci a užívání vodních děl v praxi.

Na semináři bude podrobně rozebrána problematika náhrad za stará vodní díla na cizích pozemcích (§ 59a vodního zákona), včetně oprávněnosti jednotlivých nároků, s ohledem na konec lhůty pro podání žalob vlastníků pozemků pod vodními díly k 31. prosinci 2018. 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 15. května 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1647,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN

Účelem semináře je, opět po dvou letech, provést účastníky komplexně problematikou vodních děl.
 
Seminář navazuje na předchozí semináře „Vodní díla – praxe a výhled“ z let 2014 a 2016 a zohledňuje nové praktické poznatky, zejména s novým občanským zákoníkem a související judikaturu, a poslední novelu stavebního zákona a její dopad na vodní díla.

Na semináři se soustředíme na vymezení vodních děl ve vodním zákoně a požadavky na jejich přípravu, povolování, realizaci a provozování, včetně údržby. 
Pozornost bude věnována i povinnostem vlastníků vodních děl. Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad problematiky vodních děl, tedy v aspektech nejen veřejnoprávních, ale rovněž soukromoprávních. V rámci výkladu bude poukázáno na problematická místa, která se mohou objevit při přípravě, realizaci a užívání vodních děl v praxi.

Na semináři bude podrobně rozebrána problematika náhrad za stará vodní díla na cizích pozemcích (§ 59a vodního zákona), včetně oprávněnosti jednotlivých nároků, s ohledem na konec lhůty pro podání žalob vlastníků pozemků pod vodními díly k 31. prosinci 2018. 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 29. května 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1648,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Uskutečněné semináře


VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA – zákon č. 225/2017 Sb., ZÁSADNÍ KONCEPČNÍ ZMĚNY PŘI UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: úterý 23. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


OHLAŠOVACÍ  POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI (OVZDUŠÍ A ODPADY) V ROCE 2018 - PRAHA

Termín: čtvrtek 11. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN

HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: Středa 10. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 16:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

VODNÍ ZÁKON–VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA 3. TERMÍN

Termín: čtvrtek 4. ledna 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: