Nejbližší semináře


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA  2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH A NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠEK Č. 94/2016 SB., A Č. 383/2001 SB., V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM NAŘÍZENÍ
O RTUTI A NAŘÍZENÍ O EKOTOXICITĚ
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 321/2014 SB. – ZAVEDENÍ CELOROČNÍHO SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ, ZAVEDENÍ SBĚRU JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
•    NÁVRH VYHLÁŠKY, KTERÁ STANOVUJE KRITÉRIA, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
AKTUALIZACE SKLÁDKOVACÍCH NOREM
NÁVRHY NOVÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ODPADECH, ZÁKON
O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ, NOVELA ZÁKONA O OBALECH)
 
 
RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ 
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
– KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST
Termín: úterý 5. února 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Cena: 1822,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADEM - AKTUÁLNÍ ZMĚNY LEGISLATIVY PLATNÉ OD ROKU 2019 - PRAHA

Seminář se věnuje problematice nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními, zejména povinnostem, které jsou stanoveny pro výrobce elektrozařízení, poslední prodejce a zpracovatele elektroodpadů, a to mj. i v souvislosti se změnou legislativy platnou od poloviny loňského roku, resp. od počátku roku 2019.

Na semináři budou zmíněny také nové požadavky evropských předpisů vztahující se na činnost kolektivních systémů (tzv. obecné minimální požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce schválené v rámci tzv. balíčku oběhového hospodářství). 
Budou také prezentována nejčastěji dotazovaná témata, jako např. možnosti způsobu plnění povinností výrobců (individuálně, kolektivně), nakládání s elektroodpady mimo systém výrobců (v rámci zařízení ke sběru a výkupu odpadů), udělování souhlasů pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadů, způsoby provedení zpětného odběru a odděleného sběru.
 
Součástí semináře bude také prezentace nejčastějších porušení legislativních předpisů zjištěných při kontrolách České inspekce životního prostředí. Část semináře bude zaměřena i na legislativní vývoj dané oblasti a na podrobnosti týkající se vedení evidence při nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Na semináři budou prezentovány zkušenosti z praxe při plnění zákonných povinností, a to ze strany zástupce kolektivního systému a také asociace reprezentující výrobce. Rozšíření okruhu povinných osob změnou definice elektrozařízení přinesla nutnost plnit zákonné povinnosti zpětného odběru k novým výrobkům i novým výrobcům/dovozcům. Změna se dotýká nejen výrobců, ale také sběrné sítě i na ni navázané sítě zpracovatelských zařízení.
Termín: čtvrtek 21. března 2019,
přednášky 9:00 - 15:15 hodin
Cena: 1835,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – PRAHA

Vodní právo, sestávající zejména z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, je jako všechny právní obory formulováno mimo právních předpisů soudní judikaturou. Při výkladu jednotlivých právních předpisů je tedy třeba přihlížet nikoliv pouze ke znění zákona, ale rovněž k aktuální rozhodovací praxi soudů.
 
Vodní právo je tvořeno veřejnoprávními i soukromoprávními normami, je tedy pro jeho výklad rozhodující, mimo judikatury Ústavního soudu, rozhodovací praxe jak správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, tak civilních soudů, předně Nejvyššího soudu.
 
Seminář bude věnován průřezu relevantní judikatury nejen k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, ale rovněž k dalším právním předpisům rozhodným pro vodoprávní vztahy – stavebnímu zákonu, zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správnímu řádu a občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost bude případně věnována aktuální judikatuře k § 59a vodního zákona.
 
Seminář se bude zaměřovat zejména na judikaturu v oblastech vodních děl a nakládání s vodami, právních vztahů při provozování vodovodů a kanalizací, vodoprávního řízení a přestupků ve vodním hospodářství.
Součástí semináře bude i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata. 

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 26. března 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1851,- Kč bez DPH
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC

VODNÍ PRÁVO – AKTUÁLNÍ JUDIKATURA – OLOMOUC

Vodní právo, sestávající zejména z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, je jako všechny právní obory formulováno mimo právních předpisů soudní judikaturou. Při výkladu jednotlivých právních předpisů je tedy třeba přihlížet nikoliv pouze ke znění zákona, ale rovněž k aktuální rozhodovací praxi soudů.
 
Vodní právo je tvořeno veřejnoprávními i soukromoprávními normami, je tedy pro jeho výklad rozhodující, mimo judikatury Ústavního soudu, rozhodovací praxe jak správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, tak civilních soudů, předně Nejvyššího soudu.
 
Seminář bude věnován průřezu relevantní judikatury nejen k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, ale rovněž k dalším právním předpisům rozhodným pro vodoprávní vztahy – stavebnímu zákonu, zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správnímu řádu a občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost bude případně věnována aktuální judikatuře k § 59a vodního zákona.
 
Seminář se bude zaměřovat zejména na judikaturu v oblastech vodních děl a nakládání s vodami, právních vztahů při provozování vodovodů a kanalizací, vodoprávního řízení a přestupků ve vodním hospodářství.
Součástí semináře bude i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata. 

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Termín: úterý 2. dubna 2019,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
Cena: 1652,- Kč bez DPH
Místo: Olomouc,
BEA campus Olomouc


Uskutečněné semináře


ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 1. TERMÍN

Termín: středa 9. ledna 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác


UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

UMISŤOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ PROVÁDĚNÍ STAVEB - ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ V ROCE 2018 - PRAHA

Termín: čtvrtek 29. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ  - PRAHA

PROBLEMATIKA HLUKU V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ - PRAHA

Termín: středa 28. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

Termín: Úterý 27. listopadu 2018,
přednášky 9:00 - 15:00 hodin
 
Místo: Praha,
Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác


Nenašli jste téma, které Vás zajímá?
Napište nám Váš námět na UŽITEČNÝ SEMINÁŘ: