„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - OLOMOUC
Dne 1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., tzv. poplatková novela. 
Kromě novelizace správy poplatků, která přechází z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, nás čekají změny vyvolané dodatečnou implementací Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES ve věci udělování výjimek v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody a změny v definicích a procesech dotýkajících se odpadních vod.

Seminář se bude rovněž zabývat novými prováděcími předpisy k vodnímu zákonu, a to nové „dokladové“ vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření  vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných  vodoprávnímu úřadu, a nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku. 
Rovněž se bude věnovati připravované novele vodního zákona k suchu ve stavu dle dostupných informací.
Součástí semináře by byla i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata.


!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
  • PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ „POPLATKOVÉ“ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB.
  • ZMĚNY V SYSTÉMU POPLATKŮ
  • UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK V PŘÍPADĚ, ŽE REALIZACÍ ZÁMĚRU DOJDE KE ZHORŠENÍ STAVU VODNÍHO ÚTVARU POVRCHOVÉ NEBO PODZEMNÍ VODY
  • ZMĚNY V PROBLEMATICE ODPADNÍCH VOD
  • DALŠÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z „POPLATKOVÉ“ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA
  • DOKLADOVÁ VYHLÁŠKA Č. 183/2018 SB. - VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH ROZHODNUTÍ A DALŠÍCH OPATŘENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU A O DOKLADECH PŘEDKLÁDANÝCH VODOPRÁVNÍMU ÚŘADU
  • NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZPŮSOBU A KRITÉRIÍCH STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO ZŮSTATKOVÉHO PRŮTOKU
  • DALŠÍ NOVÁ ČI PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEJMÉNA PŘÍPRAVA NOVELY VODNÍHO ZÁKONA K SUCHU
Seminář je určen pro: 
pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
vodoprávní úřady
Českou inspekci životního prostředí
vodohospodáře
podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
pracovníky v investiční výstavbě
vlastníky a provozovatele vodních děl
dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.)

PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe


Ohlasy na seminář


"Jedno z nejpřínosnějších školení, výborná reakce na dotazy.

Trvale výborný lektor. Vše bez připomínek. Bylo to super.

Plně spokojena.

Velmi dobře zorganizovaný seminář. JUDr. Horáček velmi fundovaný.

Vždy výborné, děkuji.

Pan Horáček je úžasný.


"
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz