„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN

„POPLATKOVÁ“ NOVELA VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB., A DALŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - PRAHA 2. TERMÍN
Dne 1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., tzv. poplatková novela. 
Kromě novelizace správy poplatků, která přechází z České inspekce životního prostředí na Státní fond životního prostředí, nás čekají změny vyvolané dodatečnou implementací Rámcové směrnice o vodní politice 2000/60/ES ve věci udělování výjimek v případě, že realizací záměru dojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchové nebo podzemní vody a změny v definicích a procesech dotýkajících se odpadních vod.

Seminář se bude rovněž zabývat novými prováděcími předpisy k vodnímu zákonu, a to nové „dokladové“ vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech  rozhodnutí a dalších opatření  vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných  vodoprávnímu úřadu, a nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku. 
Rovněž se bude věnovati připravované novele vodního zákona k suchu ve stavu dle dostupných informací.
Součástí semináře by byla i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata.
 
!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Témata přednášek:
  • PŘEDSTAVENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ „POPLATKOVÉ“ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA Č. 113/2018 SB.
  • ZMĚNY V SYSTÉMU POPLATKŮ
  • UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK V PŘÍPADĚ, ŽE REALIZACÍ ZÁMĚRU DOJDE KE ZHORŠENÍ STAVU VODNÍHO ÚTVARU POVRCHOVÉ NEBO PODZEMNÍ VODY
  • ZMĚNY V PROBLEMATICE ODPADNÍCH VOD
  • DALŠÍ ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ Z „POPLATKOVÉ“ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA
  • DOKLADOVÁ VYHLÁŠKA Č. 183/2018 SB. - VYHLÁŠKA O NÁLEŽITOSTECH ROZHODNUTÍ A DALŠÍCH OPATŘENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU A O DOKLADECH PŘEDKLÁDANÝCH VODOPRÁVNÍMU ÚŘADU
  • NAŘÍZENÍ VLÁDY O ZPŮSOBU A KRITÉRIÍCH STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO ZŮSTATKOVÉHO PRŮTOKU
  • DALŠÍ NOVÁ ČI PŘIPRAVOVANÁ LEGISLATIVA V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEJMÉNA PŘÍPRAVA NOVELY VODNÍHO ZÁKONA K SUCHU
Seminář je určen pro: 
pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
vodoprávní úřady
Českou inspekci životního prostředí
vodohospodáře
podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
pracovníky v investiční výstavbě
vlastníky a provozovatele vodních děl
dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.)

PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře


PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe


Ohlasy na seminář


"Velice fundovaná a komplexně pojatá přednáška.

Pan Horáček přednáší velmi pěkně a věcně. Organizace výborná a profesionální.

Velmi přínosné, příjemné vystupování, vysoká úroveň.

Velmi aktuální, kvalitně a srozumitelně podané informace. Velká orientace v daném tématu.

Velmi spokojená.


"
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Výborné jako vždy.


"
Ing. Pavel Koreček
Městský úřad Chrudim
"Veškeré informace jsou pro nás využitelné - výborně sestaveno.
Organizačně jako vždy zvládnuto výborně, skvělá informovanost."
Blanka Nováková
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz