EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA

EIA – ZÁKON Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ NOVEL Z ROKU 2015 A 2017, VAZBA NA NOVELIZACI STAVEBNÍHO ZÁKONA - PRAHA
Dne 1.  4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a další související předpisy.
Tato novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí má nemalý dopad na dosavadní praxi správních orgánů, oznamovatelů záměrů, autorizovaných osob i všech dalších, kteří do procesů vedených podle tohoto zákona z kterékoliv strany vstupují. Mezi stěžejní změny patří možnost dotčené veřejnosti odvolat se proti závěru zjišťovacího řízení, zezávaznění stanovisek EIA a změny ve všech navazujících řízeních.
Další novela zákona č. 100/2001 Sb. (tzv. transpoziční novela), jejíž přijetí je očekáváno ve třetím čtvrtletí roku 2017, přinese kromě některých dílčích změn souvisejících s transpozicí revidované směrnice EIA především zjednodušení a zkrácení procesu EIA, redukci počtu tzv. podlimitních záměrů, kompletní revizi přílohy č. 1 k zákonu, jednoznačný výčet všech navazujících řízení a novou úpravu v počítání platnosti stanovisek EIA.
Znění transpoziční novely, které bude na semináři prezentováno, je finální - ve schvalovacím procesu budou provedeny již pouze legislativně-technické korektury.

Kromě uvedených přímých novel zákona č. 100/2001 Sb. dochází i k novelizaci stavebního zákona a spolu s ním i k nepřímé novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., jejímž cílem je zavést možnost propojení postupů v procesu EIA s postupy podle stavebního zákona (územní a stavební řízení).

Cílem  semináře  je  podrobně  probrat  jednotlivé  kroky  zjišťovacího  řízení a celého  procesu EIA  s důrazem  na  novinky  zavedené uvedenými  novelami.  Důležitým  tématem  rovněž bude téma navazujících řízení.  Prezentován bude rovněž mechanismus možného propojení procesu EIA s postupy podle stavebního zákona po jeho novelizaci.  
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Výklad novely a jejich dopadů do praxe získáte přímo od odborníka, který se podílel na přípravě novel zákona:
Ing. Petr Slezák, Ministerstvo životního prostředí, zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA 
Přednášky:
DŮVODY NOVEL
SHRNUTÍ NOVINEK
PŘEDMĚT POSUZOVÁNÍ
ZÁKLADNÍ POJMY
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
PROCES EIA
VERIFIKAČNÍ ZÁVAZNÉ STANOVISKO (COHERENCE STAMP)
ZÁVAZNÉ STANOVISKO K OVĚŘENÍ SOULADU OBSAHU STANOVISKA EIA S PRÁVNÍMI PŘEDPISY
NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ
MOŽNOST SPOJENÍ POSTUPŮ S POSTUPY DLE STAVEBNÍHO ZÁKONA
OSTATNÍ, DISKUSE

Seminář je určen:
osobám autorizovaným podle zákona č. 100/2001 Sb.,
oznamovatelům záměrů, zástupcům podnikatelské sféry,
projektantům, architektům, pracovníkům inženýrských a projektových kanceláří,
pracovníkům státní správy  - příslušným úřadům EIA, dotčeným správním úřadům (ORP, ČIŽP, KHS…) a úřadům, které vedou navazující řízení (zejm. stavební úřady)
zájemcům z řad obecních samospráv a dalším zájemcům, kteří mohou vystupovat v rámci procesu posuzování na životní prostředí
 

Přednášející


Ing. Petr Slezák 
Ministerstvo životního prostředí, 
zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


Ing. Petr Slezák 
Ministerstvo životního prostředí, 
zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence a vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA 


Ohlasy na seminář


"Seminář byl pro mou profesi vysoce aktuální. Hodnocení pozitivní ve všech kritériích.
Užitečné semináře mají vždy vysokou úroveň."
Ing. Pavla Žídková
Firma Ing. Pavla Žídková
"Přednášející výborně porovnal současnou legislativu a připravenou legislativu od 1.11.2017. Odborná úroveň výborná."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Oceňuji osobu přednášejícího přímo z příslušného odboru MŽP."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Hodnocení pozitivní, uznání přednášejímu za výdrž a plnou soustředěnost po celou dobu výkladu."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Velmi přínosné, děkuji."
Ing. Jitka Krejčová
PRAGOPROJEKT, a.s.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz