ISPOP – ODPADY ohlašování v roce 2014 HRADEC KRÁLOVÉ

ISPOP – ODPADY ohlašování v roce 2014 HRADEC KRÁLOVÉ
 První část semináře bude věnována zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech, jeho novelizaci (zákon č. 169/2013 Sb., tzv. ekoauditová novela), a to konkrétně dopadům některých změn v roce 2014 na původce odpadů a provozovatele zařízení pro nakládání s odpady.
Obsah semináře bude zaměřen především na problematiku zařazování odpadu, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vedení průběžné evidence a ohlašování dat o produkci a nakládání s odpady, způsob zasílání základních údajů o provozu zařízení k nakládání s odpady, způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů (ELPNO).
Budou probrány změny v ohlašovacích povinnostech včetně přehledu zrušených ohlašovacích povinností. Bude objasněno přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení). Dále bude pozornost zaměřena na aktuální a časté problémy v oblasti evidence a ohlašování odpadů (např. původcovství odpadu, evidence na sběrných dvorech, upuštění od třídění atd.).
V závěru dopoledního bloku přednášek budou nastíněny nové teze způsobu ohlašování produkce odpadů a nakládání s nimi.

V druhé části semináře bude následovat praktická ukázka vyplňování PDF formulářů pro hlášení o produkci a nakládání s odpady (Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.) s uvedením příkladů častých nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení do systému ISPOP. Účastníci zároveň získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
Seminář je určen pro:
původce odpadů, provozovatele zařízení k nakládání s odpady, podnikové ekology, poradce v oblasti životního prostředí, pracovníky orgánů veřejné správy a samosprávy.

Upozornění:
Seminář není zaměřen na plnění povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů ani na problematiku zpětného odběru výrobků.

Přednášející


Ing. Gabriela Bulková
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení koncepcí a technologií

RNDr. Eva Horáková

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospod
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Ing. Gabriela Bulková
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, oddělení koncepcí a technologií

RNDr. Eva Horáková

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz