METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA
PODTITUL:
VÝKLAD PROBLEMATIKY A POSTUPŮ ŘEŠENÍ UVEDENÝCH V METODICE MANUÁL 2018  - VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

Cílem semináře je seznámení s nově vydanou metodikou schválenou Centrální komisí MD ČR dne 5.2.2019 , zn. 90/2019-910-UPR/3„ k zabezpečení jednotného postupu při využívání vstupních podkladů pro akustické výpočty“.
Na semináři budou představeny postupy pro jednotné využití dostupné datové základny a práce s intenzitami dopravy.
 
Problematiky, kterým se budou věnovat jednotlivé prezentace na semináři:
- obměna vozidlového parku v ČR;
- kategorie lehkých nákladních vozidel a jejího zatřídění;
- korekce  povrchů vozovek a další.

Informace budou prezentovány přímo zástupci kolektivu řešitelů této metodiky. 

JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Ing. Radek Kropelnický, Ředitelství silnic a dálnic ČR
HLAVNÍ ŘEŠENÉ PROBLÉMY V RÁMCI ŘSD

Ing. Libor Ládyš, Ekola group, spol. s r.o.
Ing. Aleš Matoušek, PhD., Ekola group, spol. s r.o.
Ing. Daniel Puš, Ekola group, spol. s r.o.
PROBLEMATIKA DATOVÉ ZÁKLADNY PRO VÝPOČET HLUKU Z DOPRAVY, ZMĚNY V CSD
PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE „MANUÁL 2018“, JEJÍ STRUKTURA, OBSAH A PRÁCE S NÍ
OBMĚNA VOZIDLOVÉHO PARKU MEZI ROKEM 2000 A STÁVAJÍCÍM (VÝHLEDOVÝM) STAVEM - ANO ČI NE?
POUŽITÍ OBMĚNY VOZIDLOVÉHO PARKU V NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH VÝPOČTOVÝCH METODIKÁCH A DŮSLEDKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NERESPEKTOVÁNÍ SKUTEČNÉHO VÝVOJE VOZOVÉHO PARKU ČR
POSTUP SPRÁVNÉHO ZATŘÍDĚNÍ KATEGORIE VOZIDEL N1 (LN)
KATEGORIZACE VOZIDEL Z HLEDISKA HLUKU A PRÁCE S NIMI
JEDNOTNÝ POSTUP PŘEPOČTU INTENZIT DOPRAVY MEZI STÁVAJÍCÍM STAVEM A ROKEM 2000, NÁZORNÝ PŘÍKLAD
PROBLEMATIKA HLUČNOSTI POVRCHŮ
VYUŽITÍ NÍZKOHLUČNÝCH POVRCHŮ V PREDIKČNÍCH METODIKÁCH
AKTUALIZACE KOEFICIENTŮ A KOREKCÍ PRO AKUSTICKÉ PARAMETRY POVRCHŮ VOZOVEK POUŽÍVANÝCH V ČR S DŮRAZEM NA POVRCHY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

Seminář je určen:
- všem, kteří provádí akustické výpočty a měří dopravní hluk;
- projektantům;
- zástupcům státní správy a samosprávy;
- investorům, kteří problematiku hluku z dopravy řeší, nebo ji mají na starosti;
- zpracovatelům podkladů pro proces EIA.

Metodika Manuál 2018 není odsouhlasena Ministerstvem zdravotnictví pro účely ochrany veřejného zdraví.

Přednášející


Ing. Radek Kropelnický
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Libor Ládyš
Ekola group, spol. s r.o.
 
Ing. Aleš Matoušek, PhD.
Ekola group, spol. s r.o.
 
Ing. Daniel Puš
Ekola group, spol. s r.o.
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


Ing. Radek Kropelnický
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Libor Ládyš
Ekola group, spol. s r.o.
 
Ing. Aleš Matoušek, PhD.
Ekola group, spol. s r.o.
 
Ing. Daniel Puš
Ekola group, spol. s r.o.


Ohlasy na seminář


"Bylo to bezva."
Ing. Luděk Novák
Centrum protihlukové ekologie, s.r.o.
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Patrik Konderla
ENVIFORM a.s.
"Hodnotím velmi pozitivně.

Super.

Perfektní.

Děkuji."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz