METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

METODIKA PŘÍPRAVY VSTUPNÍCH DOPRAVNÍCH DAT PRO VÝPOČET HLUKU ZE SILNIČNÍ DOPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN
PODTITUL:
VÝKLAD PROBLEMATIKY A POSTUPŮ ŘEŠENÍ UVEDENÝCH V METODICE MANUÁL 2018  - VÝPOČET HLUKU Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY

Cílem semináře je seznámení s nově vydanou metodikou schválenou Centrální komisí MD ČR dne 5.2.2019 , zn. 90/2019-910-UPR/3„ k zabezpečení jednotného postupu při využívání vstupních podkladů pro akustické výpočty“.
Na semináři budou představeny postupy pro jednotné využití dostupné datové základny a práce s intenzitami dopravy.
 
Problematiky, kterým se budou věnovat jednotlivé prezentace na semináři:
- obměna vozidlového parku v ČR;
- kategorie lehkých nákladních vozidel a jejího zatřídění;
- korekce  povrchů vozovek a další.

Informace budou prezentovány přímo zástupci kolektivu řešitelů této metodiky. 
TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
Ing. Radek Kropelnický, Ředitelství silnic a dálnic ČR
HLAVNÍ ŘEŠENÉ PROBLÉMY V RÁMCI ŘSD

Ing. Libor Ládyš, Ekola group, spol. s r.o.
Ing. Aleš Matoušek, PhD., Ekola group, spol. s r.o.
Ing. Daniel Puš, Ekola group, spol. s r.o.
PROBLEMATIKA DATOVÉ ZÁKLADNY PRO VÝPOČET HLUKU Z DOPRAVY, ZMĚNY V CSD
PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE „MANUÁL 2018“, JEJÍ STRUKTURA, OBSAH A PRÁCE S NÍ
OBMĚNA VOZIDLOVÉHO PARKU MEZI ROKEM 2000 A STÁVAJÍCÍM (VÝHLEDOVÝM)  STAVEM - ANO ČI NE?
POUŽITÍ OBMĚNY VOZIDLOVÉHO PARKU V NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH  VÝPOČTOVÝCH METODIKÁCH A DŮSLEDKY VYPLÝVAJÍCÍ Z NERESPEKTOVÁNÍ  SKUTEČNÉHO VÝVOJE VOZOVÉHO PARKU ČR
POSTUP SPRÁVNÉHO ZATŘÍDĚNÍ KATEGORIE VOZIDEL N1 (LN)
KATEGORIZACE VOZIDEL Z HLEDISKA HLUKU A PRÁCE S NIMI
JEDNOTNÝ POSTUP PŘEPOČTU INTENZIT DOPRAVY MEZI STÁVAJÍCÍM STAVEM A ROKEM 2000, NÁZORNÝ PŘÍKLAD
PROBLEMATIKA HLUČNOSTI POVRCHŮ
VYUŽITÍ NÍZKOHLUČNÝCH POVRCHŮ V PREDIKČNÍCH METODIKÁCH
AKTUALIZACE KOEFICIENTŮ A KOREKCÍ PRO AKUSTICKÉ PARAMETRY POVRCHŮ  VOZOVEK POUŽÍVANÝCH V ČR S DŮRAZEM NA POVRCHY SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ

Seminář je určen:
- všem, kteří provádí akustické výpočty a měří dopravní hluk;
- projektantům;
- zástupcům státní správy a samosprávy;
- investorům, kteří problematiku hluku z dopravy řeší, nebo ji mají na starosti;
- zpracovatelům podkladů pro proces EIA.

Metodika Manuál 2018 není odsouhlasena Ministerstvem zdravotnictví pro účely ochrany veřejného zdraví.

Přednášející


Ing. Radek Kropelnický
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Libor Ládyš
Ekola group, spol. s r.o.
 
Ing. Aleš Matoušek, PhD.
Ekola group, spol. s r.o.
 
Ing. Daniel Puš
Ekola group, spol. s r.o.
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášející


Ing. Radek Kropelnický
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ing. Libor Ládyš
Ekola group, spol. s r.o.
 
Ing. Aleš Matoušek, PhD.
Ekola group, spol. s r.o.
 
Ing. Daniel Puš
Ekola group, spol. s r.o.


Ohlasy na seminář


"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Ing. Jan Němec
Studio D - akustika s.r.o.
"Šecko cajk :-). (Uvedeno zcela přesně dle dotazníku)."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz