ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 2. termín

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2017 - 2. termín
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH (ZÁKON Č. 223/2015 SB.)
  1. VYHLÁŠKA Č. 93/2016 SB., KTEROU SE STANOVÍ KATALOG ODPADŮ
  2. VYHLÁŠKA Č. 94/2016 SB., O HODNOCENÍ NEBEZPEČNÝCH VLASTNOSTÍ ODPADŮ
  3. NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 294/2005 SB., O PODMÍNKÁCH UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NA POVRCHU TERÉNU
  4. NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB., O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (VYHLÁŠKA Č. 83/2016 SB.)
  5. NOVÁ VYHLÁŠKA O PODMÍNKÁCH POUŽITÍ UPRAVENÝCH KALŮ NA ZEMĚDĚLSKÉ PŮD̨
  6. PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE...)
  7. TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY – KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
  8. REGISTR ZAŘÍZENÍ – NOVÁ WEBOVÁ APLIKACE PRO VEŘEJNOST
 
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

 
Obsah semináře bude zaměřený především na odpadovou problematiku z pohledu nového právního předpisu. Účastníci  se  seznámí  s  novelizacemi  navazujících  prováděcích  vyhlášek  č. 383/2001 Sb.  (83/2016 Sb.),  č. 294/2005 Sb. (od 1. 1. 2017), vyhláškami č. 93/2016 Sb. a 94/2016 Sb., které  nahradily  vyhlášky  č. 381/2001 Sb. a č. 376/2001 Sb., a také s vyhláškou, která od 1. 1. 2017 nahradí vyhlášku č. 382/2001 Sb.
 
Účastníci se mimo jiné seznámí s  novou  podobou  Katalogu  odpadů, se změnami v ohlašování odpadů  a  provozu zařízení k nakládání s odpady. Dále s  novinkami  v  zařazování  odpadů  do  kategorie  a  hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a novými pravidly pro využívání odpadů na povrchu terénu a návrhem nové vyhlášky upravující používání kalů na zemědělské půdě. 
 
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování identifikačních čísel zařízení (Katalog zařízení), pozornost bude zaměřena  na  časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, evidence zařízení pro nakládání s autovraky, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení.  
Účastníci získají základní  informace  o  kontrolách,  které  nad  ohlašovanými  daty  provádí  Ministerstvo životního prostředí.

Součástí semináře bude krátká praktická ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady (Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení) a Registru zařízení. 

PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství Ohlasy na seminář


"Hodnocení pozitivní ve všech kriteriích."
Jaroslav Novák
Transform a.s. Lázně Bohdaneč
"Velmi přínosný seminář v rámci plnění povinností z hlediska OH - doporučuji všem."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Seminář byl užitečný pro získání nových informací či výkladů nově vydaných vyhlášek a zákonů i z pohledu ústní výměny zkušeností, probráno nejaktuálnější.
Mgr. Jakl i RNDr. Horáková jsou oba erudovaní odborníci.
Výborná úroveň připraveného semináře po všech stránkách."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz