ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA  2. TERMÍN
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH A NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠEK Č. 94/2016 SB., A Č. 383/2001 SB., V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM NAŘÍZENÍ
O RTUTI A NAŘÍZENÍ O EKOTOXICITĚ
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 321/2014 SB. – ZAVEDENÍ CELOROČNÍHO SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ, ZAVEDENÍ SBĚRU JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
•    NÁVRH VYHLÁŠKY, KTERÁ STANOVUJE KRITÉRIA, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
AKTUALIZACE SKLÁDKOVACÍCH NOREM
NÁVRHY NOVÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ODPADECH, ZÁKON
O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ, NOVELA ZÁKONA O OBALECH)
 
 
RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ 
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
– KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Seminář bude věnovaný aktuální novelizaci zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcích právních předpisů v souvislosti s evropskými nařízeními o rtuti a o ekotoxicitě. 
Dále novelizaci vyhlášky č. 321/2014 Sb., kterou se zavádí obcím povinnost zajišťovat po celý rok místa pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů.
 
Účastníci se dále seznámí s připravovanou vyhláškou, která stanovuje kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Jedná se o první vyhlášku, která bude v České republice nastavovat podrobná kritéria pro vedlejší produkt a přechod odpad neodpad. 
 
Dále bude představena aktualizace norem regulujících výstavbu, provoz a uzavírání skládek odpadů. 
 
Účastníci se rovněž seznámí s podobou aktuálně projednávaných návrhů zákonů v odpadovém hospodářství, které budou přijaty v návaznosti na změnu evropských směrnic v rámci balíčku k oběhovému hospodářství. 
 
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny a zařízení, pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, zařízení pro nakládání s autovraky, zařízení pro nakládání s kaly z ČOV, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení. 
Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
 
Součástí semináře bude krátká ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady (Registr zařízení, VISOH, Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení).
 
Upozornění:
Seminář není zaměřen na plnění povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů ani na problematiku zpětného odběru výrobků.
Seminář je určen pro: původce odpadů, provozovatele zařízení k nakládání s odpady, podnikové ekology, poradce v oblasti životního prostředí, pracovníky orgánů veřejné správy a samosprávy.

PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství   
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 

 


Ohlasy na seminář


"Info od obou lektorů výborné!

Hodnocení pozitivní ve všech kritériích.

Jako vždy perfektní!

RNDr. Horáková podává výborné praktické příklady a celý výklad.

Děkuji za organizaci, vše tzv. "na patře". Výtečné!
"
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz