ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN

ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA  2. TERMÍN
Výklad aktuální legislativy a jejich dopadů do praxe a erudovaných praktických informací pro ohlášení odpadů do ISPOP získáte přímo od spoluautora právních předpisů z MŽP a specialistky na ohlašování odpadů do ISPOP z CENIA.

Témata přednášek:
Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl
Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
NOVELIZACE ZÁKONA O ODPADECH A NÁVRH NOVELIZACE VYHLÁŠEK Č. 94/2016 SB., A Č. 383/2001 SB., V SOUVISLOSTI S PŘIJETÍM NAŘÍZENÍ
O RTUTI A NAŘÍZENÍ O EKOTOXICITĚ
NOVELIZACE VYHLÁŠKY Č. 321/2014 SB. – ZAVEDENÍ CELOROČNÍHO SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ, ZAVEDENÍ SBĚRU JEDLÝCH OLEJŮ A TUKŮ
•    NÁVRH VYHLÁŠKY, KTERÁ STANOVUJE KRITÉRIA, PŘI JEJICHŽ SPLNĚNÍ JE ZNOVUZÍSKANÁ ASFALTOVÁ SMĚS VEDLEJŠÍM PRODUKTEM NEBO PŘESTÁVÁ BÝT ODPADEM
AKTUALIZACE SKLÁDKOVACÍCH NOREM
NÁVRHY NOVÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O ODPADECH, ZÁKON
O VÝROBCÍCH S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ, NOVELA ZÁKONA O OBALECH)
 
 
RNDr. Eva Horáková
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství
POVINNOSTI PŮVODCŮ A OPRÁVNĚNÝCH OSOB Z POHLEDU VEDENÍ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ, PŘIDĚLOVÁÍ A POUŽÍVÁNÍ IČP A IČZ 
PŘÍKLADY CHYB BRÁNÍCÍCH ÚSPĚŠNÉMU PODÁNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NEDOSTATKY V HLÁŠENÍCH (NESPRÁVNÁ KATALOGOVÁ ČÍSLA ODPADŮ, ŠPATNÉ KÓDY NAKLÁDÁNÍ, NEVYROVNANÉ BILANCE…)
TYPY KONTROL PROVÁDĚNÝCH MŽP NAD OHLAŠOVANÝMI DATY
– KŘÍŽOVÉ KONTROLY, POROVNÁNÍ V ČASOVÝCH ŘADÁCH, SEZNAMY „HŘÍŠNÍKŮ“ 
INFORMAČNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSVÍ (ISOH) – WEBOVÉ APLIKACE PRO VEŘEJNOST

Termín:
úterý 5. února 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin
Místo konání:
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Cena:
1822,- Kč bez DPH
Přihlásit se
Seminář bude věnovaný aktuální novelizaci zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcích právních předpisů v souvislosti s evropskými nařízeními o rtuti a o ekotoxicitě. 
Dále novelizaci vyhlášky č. 321/2014 Sb., kterou se zavádí obcím povinnost zajišťovat po celý rok místa pro odkládání biologicky rozložitelných odpadů.
 
Účastníci se dále seznámí s připravovanou vyhláškou, která stanovuje kritéria, při jejichž splnění je znovuzískaná asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. Jedná se o první vyhlášku, která bude v České republice nastavovat podrobná kritéria pro vedlejší produkt a přechod odpad neodpad. 
 
Dále bude představena aktualizace norem regulujících výstavbu, provoz a uzavírání skládek odpadů. 
 
Účastníci se rovněž seznámí s podobou aktuálně projednávaných návrhů zákonů v odpadovém hospodářství, které budou přijaty v návaznosti na změnu evropských směrnic v rámci balíčku k oběhovému hospodářství. 
 
V rámci semináře bude objasněn princip přidělování a používání identifikačních čísel provozovny a zařízení, pozornost bude zaměřena na časté problémy v oblasti evidence (evidence stavebních firem a mobilních zařízení, zařízení pro nakládání s autovraky, zařízení pro nakládání s kaly z ČOV, správné používání kódů nakládání apod.) s uvedením příkladů nedostatků a chyb, které mohou zabránit úspěšnému podání hlášení. 
Účastníci získají základní informace o kontrolách, které nad ohlašovanými daty provádí Ministerstvo životního prostředí.
 
Součástí semináře bude krátká ukázka nových modulů informačního systému nakládání s odpady (Registr zařízení, VISOH, Seznam výrobců elektrozařízení, Registr míst zpětného odběru elektrozařízení).
 
Upozornění:
Seminář není zaměřen na plnění povinností při nakládání s obaly a odpady z obalů ani na problematiku zpětného odběru výrobků.
Seminář je určen pro: původce odpadů, provozovatele zařízení k nakládání s odpady, podnikové ekology, poradce v oblasti životního prostředí, pracovníky orgánů veřejné správy a samosprávy.

PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství   

Místo konání

Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác

Vyhledat trasu z místa na seminář

Závazná přihláška

na seminář ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2019 - PRAHA 2. TERMÍN
termín konání úterý 5. února 2019,
přednášky 9:00 - 15:30 hodin


Potvrzení o přijetí přihlášky bude zasláno na Vámi uvedené emaily a to včetně podkladů pro platbu.
Povinné údaje pro úspěšnou registraci jsou označeny hvězdičkou. Přesně tak, jak je vyplníte, budou uvedeny na daňovém dokladu.

Účastník:
Fakturační údaje:
Kontaktní údaje vyplňujte pouze v případě, že se liší od kontaktů přihlášeného účastníka.
Objednané služby:
1822,- Kč bez DPH (2205,- Kč vč. DPH)
Hotově na místě Převodem z účtu
Chcete dostávat informace o budoucích přednáškách mailem?
Odesláním přihlášky účastník a vysílající organizace vyjadřují souhlas s organizačními pokyny a cenami. Stornovat lze přihlášku pouze písemně nebo elektronicky a to do 29.01.2019. Nestornuje-li účastník přihlášku včas, uhrazené platby nelze vrátit a neuhrazené platby jsme bohužel nuceni dodatečně fakturovat. Vyslání náhradníka je možné.
Souhlasím se storno podmínkami:
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s použitím osobních údajů společností UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ dle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů.
Pamatovat registrační (fakturační) údaje

Potvrzení o přijetí přihlášky obdržíte do 30 minut na zadaný email.
V opačném případě nás prosím kontaktujte na emailu info@uzitecneseminare.cz nebo telefonu +420 733 105 655.

PřednášejícíMgr. et Mgr. ŠTĚPÁN JAKL

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

RNDr. EVA HORÁKOVÁ

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství 

 Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz