Proces EIA na dopravní stavby

Proces EIA na dopravní stavby
Silniční, železniční, letecká i vodní doprava tvoří v posledních letech významnou část z celkového množství záměrů, které jsou předmětem procesů EIA v ČR. Za nejvýznamnější vlivy dopravních záměrů lze označit vlivy na akustickou situaci dotčeného území, vlivy na znečištění ovzduší a v neposlední řadě vlivy na veřejné zdraví obyvatel žijících v záměrem dotčených lokalitách.

Seminář proto bude jednak zaměřen na metodické postupy a praktické zkušenosti Ministerstva životního prostředí při posuzování dopravních záměrů v ČR a taktéž na zkušenosti autorizovaných osob při zpracování podkladových studií (hluková a rozptylová studie, studie vlivů na veřejné zdraví) i samotných dokumentů předkládaných v procesu EIA, včetně příkladů z praxe.

Přednášející


 • Ing. Kateřina Pekárková
  Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Dana Potužníková
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • MUDr. Helena Kazmarová
  Státní zdravotní ústav Praha
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
Přednášející


 • Ing. Kateřina Pekárková
  Ministerstvo životního prostředí
 • Ing. Dana Potužníková
  Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 • MUDr. Helena Kazmarová
  Státní zdravotní ústav PrahaKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz