SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ NA ÚSEKU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Seminář je zaměřen na problematiku správního trestání ve vodním hospodářství. 
Zabývat se budeme úpravou obsaženou jak ve vodním zákoně, tak v zákoně o vodovodech a kanalizacích.
Pozornost bude věnována obecným zásadám správního trestání, procesním ustanovením obsaženým ve správním řádu a přestupkovém zákoně, jakož i související judikatuře. 
Zohledněny budou praktické příklady z vodohospodářské praxe.
 
Seminář je koncipován nestranně, tzn. nejen pro správní orgány, ale i pro pachatele správních deliktů.
Je tak určen jak pro pracovníky vodoprávních úřadů a ČIŽP, tak pro zaměstnance vodohospodářských společností a rovněž i pro odbornou a laickou veřejnost pohybující se na úseku vodního hospodářství.

!! SEMINÁŘ JE AKREDITOVANÝ PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
JE NÁM LÍTO, ALE VŠECHNA MÍSTA JSOU JIŽ OBSAZENA

Témata přednášek:
ZÁSADY SPRÁVNÍHO TRESTÁNÍ
PROCESNÍ OTÁZKY A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
PŘESTUPKY PODLE VODNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
SPRÁVNÍ DELIKTY PODLE VODNÍHO ZÁKONA A SOUVISEJÍCÍ JUDIKATURA
SPRÁVNÍ TRESTÁNÍ PODLE ZÁKONA O VODOVODECH A KANALIZACÍCH
SHRNUTÍ A NASTÍNĚNÍ MOŽNÉHO VÝVOJE VE „VODOHOSPODÁŘSKÉM“ SPRÁVNÍM TRESTÁNÍ

Seminář je určen pro:
vodoprávní úřady
Českou inspekci životního prostředí
vodárenské společnosti 
správce vodních toků a povodí
vodohospodáře
podnikové ekology
pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
dotčené orgány státní správy

PřednášejícíJUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Mgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
 

Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíJUDr.
 Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství


Mgr. Veronika 
Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
 Ohlasy na seminář


"Velmi cenný seminář, moc spokojená, vše za 1, poznatky z praxe."
Ing. Jaroslava Čechurová
ÚMČ Praha 20 - Horní Počernice
"Příjemní, vstřícní přednášející."
Ing. Milena Praislerová
Statutární město Plzeň
"Semináře vedené oběma přednášejícími jsou vždy podnětné a přínosné, nikdxy neodjíždím s pocitem zdtraceného dne."
Ing. Eva Černá
Ústecký kraj
" Mgr. Vytejčková, JUDr. Horáček = kvalitní informace."
Bc. Hana Matějková
Město Rakovník
"Seminář měl úroveň a přinesl poznatky jak do osobního života tak i pracovního.

Seminář byl obsahově zdařilý.

Ještě bych se více soustředil na souběh přestupků a opakující se a trvající správní delikty."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz