STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ

STAVEBNÍ ZÁKON - SOUČASNOST A BUDOUCNOST POSUZOVÁNÍ A POVOLOVÁNÍ STAVEB - HRADEC KRÁLOVÉ
V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ LEGISLATIVNÍ PROCES K NÁVRHU ZCELA NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA.NAVRHOVANÝ ZÁKON A ZPŮSOB JEHO VZNIKU JE VELMI MEDIÁLNĚ SLEDOVÁN A MNOHDY I KRITIZOVÁN. 
CO KONKRÉTNĚ PŘINÁŠÍ?
CO NOVÉHO ČEKÁ STAVEBNÍKY A STAVEBNÍ ÚŘADY?
V KTERÝCH PŘÍPADECH JDE O ZCELA NOVÉ POJETÍ A ZCELA ZÁSADNÍ ZMĚNY OPROTI SOUČASNĚ PLATNÉMU STAVEBNÍMU ZÁKONU, A KDY JDE POUZE O DÍLČÍ ZMĚNY? 

ODPOVĚDÍM NA TYTO A DALŠÍ OTÁZKY JE VĚNOVÁN NÁŠ SEMINÁŘ.

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!  

Seminář je určen: 
všem účastníkům procesu povolování a realizace (provádění) stavební činnosti, především pracovníkům obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů všech stupňů, rovněž pracovníkům investičních útvarů, inženýrských a projektových kanceláří, dále autorizovaným inženýrům a technikům činným ve výstavbě, autorizovaným architektům, pracovníkům zhotovitelských subjektů (stavebních firem). 
Témata přednášek:

-       VYBRANÉ ČÁSTI NAVRHOVANÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEJICH SROVNÁNÍ SE SOUČASNOU ÚPRAVOU
- POJMY STAVBA, DROBNÁ STAVBA, JEDNODUCHÁ STAVBA, VYHRAZENÁ STAVBA, VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
- OCHRANA VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ, VÁŽENÍ ZÁJMŮ, SPOLUPRÁCE DOTČENÝCH ORGÁNŮ
- ORGANIZACE STAVEBNÍCH ÚŘADŮ, NEJVYŠŠÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, JINÉ STAVEBNÍ ÚŘADY
- DIGITÁLNÍ SLUŽBY 
- POŽADAVKY NA VÝSTAVBU (ÚZEMNÍ POŽADAVKY, POŽADAVKY NA UMISŤOVÁNÍ STAVEB, TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY)
- VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ (PROJEKTOVÁ ČINNOST, ODBORNÉ VEDENÍ PROVÁDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, DOZOR PROJEKTANTA NAD SOULADEM PROVÁDĚNÉ STAVBY S PŘÍSLUŠNOU PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ) 
POVOLOVACÍ ŘÍZENÍ (ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ, NÁLEŽITOSTI NÁVRHU, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ A JEJICH VYJÁDŘENÍ, PŘIPOMÍNKY VEŘEJNOSTI, POSUZOVÁNÍ NÁVRHU)
- POVOLENÍ, ZRYCHLENÉ POVOLENÍ, RÁMCOVÉ POVOLENÍ, AUTOMATICKÉ POVOLENÍ (LHŮTA PRO JEHO VYDÁNÍ A PLATNOST POVOLENÍ, ZMĚNA A ZRUŠENÍ POVOLENÍ)
- ZVLÁŠTNÍ POSTUPY U ZÁMĚRU EIA A ZÁMĚRU S INTEGROVANÝM POVOLENÍM
- DALŠÍ VYBRANÉ INSTITUTY NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA (POVOLOVÁNÍ NESTAVEBNÍHO ZÁMĚRU, KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ, ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ) 
- AKTUÁLNÍ JUDIKATURA SPRÁVNÍCH SOUDŮ
 

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – zástupkyně ředitelky odboru, má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou
pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování

JUDr. Vladimíra Sedláčková
dlouholetá ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, lektorka a zkušební komisařka pro zvláštní odbornou způsobilost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu
a vyvlastnění, členka České společnosti pro stavební právo. 
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející


Mgr. Jana Machačková
Odbor stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – zástupkyně ředitelky odboru, má za sebou bohatou publikační činnost v odborných časopisech a publikacích a je zkušební komisařkou
pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního rozhodování

JUDr. Vladimíra Sedláčková
dlouholetá ředitelka Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, lektorka a zkušební komisařka pro zvláštní odbornou způsobilost na úseku územního rozhodování, stavebního řádu
a vyvlastnění, členka České společnosti pro stavební právo. Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz