VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 OLOMOUC

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2016 OLOMOUC
Účelem semináře je provést účastníky komplexně problematikou vodních děl. 
Seminář zohledňuje nové praktické poznatky, zejména dvouletou praxi s novým občanským zákoníkem. Budeme Vás rovněž informovat o aktuálním stavu novelizace stavebního zákona a jejím dopadu na vodní díla.

Na semináři se soustředíme na vymezení vodních děl ve vodním zákoně a požadavky na jejich povolování, realizaci a provozování, včetně údržby. Pozornost bude věnována i povinnostem vlastníků vodních děl.

Jak uvedeno výše, cílem semináře je komplexní výklad problematiky vodních děl, tedy v aspektech nejen veřejnoprávních, ale rovněž soukromoprávních. Na semináři bude podrobně rozebrána problematika (aplikace) nároků na náhrady za stará vodní díla na cizích pozemcích (§ 59a vodního zákona).
Pozornost bude věnována všem vodním dílům se zvláštním zaměřením na vodovody a kanalizace, čistírny odpadních vod a rybníky. V rámci výkladu bude poukázáno na problematická místa, která se mohou objevit při realizaci a užívání vodních děl v praxi. 

!! SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Témata přednášek:
ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ VODNÍCH DĚL (VODNÍM ZÁKONEM A OBČANSKÝM ZÁKONÍKEM)
SOUKROMOPRÁVNÍ PŘEDPOKLADY POVOLOVÁNÍ VODNÍCH DĚL (MAJETKOPRÁVNÍ VYPOŘÁDÁNÍ PRÁV K POZEMKŮM)
ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ K VODNÍM DÍLŮM
REALIZACE VODNÍCH DĚL
UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL, PRÁVA A POVINNOSTI VLASTNÍKŮ VODNÍCH DĚL
NÁHRADY ZA STARÁ VODNÍ DÍLA NA CIZÍCH POZEMCÍCH (§ 59a VODNÍHO ZÁKONA)
VYBRANÁ VODNÍ DÍLA (VODOVODY A KANALIZACE, ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD, RYBNÍKY) A PROBLEMATICKÉ OBLASTI S NIMI SPOJENÉ

Seminář je určen pro: 
vlastníky a provozovatele vodních děl
vodoprávní úřady
vodohospodáře
pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
pracovníky v investiční výstavbě
podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.)
Českou inspekci životního prostředí
 

PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe


Ohlasy na seminář


"Obsah semináře byl aktuální pro úřady, podniky povodí i soukromou sféru.
Odborná úroveň přednášejícího výtečná.
"
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Seminář byl užitečný - utřídění pohledu na problematiku "práva stavby"."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Seminář je pro mě hodně užitečný - určitě využiji v praxi.
Obsah je velice aktuální."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Organizační zajištění vynikající."
Nezveřejněno, ale je k dispozici

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz