VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA

VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A POPLATKOVÁ NOVELA - PRAHA
Účelem semináře je provést účastníky komplexně dopady aktuálních významných novel stavebního a vodního zákona na vodoprávní praxi – tzv. velké novely stavebního zákona a tzv. poplatkové novely vodního zákona. Seminář zohledňuje účel a důvody novel.
 
Na semináři se budeme soustředit na konkrétní dopady novel stavebního a vodního zákona do vodoprávní praxe, zejména se zaměříme na koncepční změny při umisťování a povolování vodních děl vyplývající ze zavádění koordinovaného řízení a změnám v systému poplatků podle vodního zákona. Pozornost bude věnována i dalším změnám vyplývajícím z uvedených novel dotýkajícím se přípravy vodních děl. 


! JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!
 
Témata přednášek:
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ VELKÉ NOVELY STAVEBNÍHO ZÁKON
ZMĚNY V UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ, OHLAŠOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL
KOORDINOVANÉ ŘÍZENÍ
VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH BODŮ POPLATKOVÉ NOVELY VODNÍHO ZÁKONA
ZMĚNY V POPLATCÍCH A VE ZNEŠKODŇOVÁNÍ OPADNÍCH VOD
DALŠÍ ZMĚNY VODNÍHO ZÁKONA
DISKUZE

Seminář je určen pro: 
stavebníky, vlastníky a provozovatele vodních děl
vodoprávní úřady
pracovníky v investiční výstavbě
vodohospodáře
pracovníky vodáren, vodních zdrojů, čistíren odpadních vod
podnikové ekology a pracovníky firem odpovědné za sledování aktuální legislativy a její plnění v oblasti životního prostředí
dotčené orgány státní správy (stavební úřady, orgány ochrany přírody, apod.)

Přednášející
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře

Přednášející
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZeKontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz