VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - OLOMOUC

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - OLOMOUC
Seminář se bude věnovat zejména obsahu vlastnického práva ve vodoprávních vztazích, včetně jeho případného omezování. 

Zvláštní pozornost bude věnována majetkoprávnímu vypořádání ve vodoprávních vztazích, nabývání vlastnictví, zřizování věcných břemen a práv stavby, vzniku veřejnoprávních oprávnění ve vodním hospodářství a uzavírání nájemních a pachtovních smluv.

Předmětem semináře bude dále výkon práv a povinností a související aspekty odpovědnosti oprávněných osob ve vodoprávních vztazích ve vazbě na vlastnictví a správu vodních děl a správu vodních toků, pozemků sousedících s vodními díly a vodními toky a náhrady za omezení vlastnického práva. Důležitým aspektem výkladu bude vazba vlastnického práva k povolení k nakládání s vodami, případně souhlasu vodoprávního úřadu a jejich převod na další osobu, případně přechod společně se změnou vlastníka vodního díla či oprávněného ze souhlasu. 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Témata přednášek:
  • VLASTNICKÉ PRÁVO, DALŠÍ VĚCNÁ PRÁVA, VEŘEJNOPRÁVNÍ OMEZENÍ A ZÁVAZKY VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
  • NABÝVÁNÍ A OMEZOVÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA PŘI PŘÍPRAVĚ VODNÍHO DÍLA A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
  • VLASTNICKÉ PRÁVO A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
  • VLASTNICTVÍ VODNÍHO DÍLA – VÝKON PRÁV, POVINNOSTÍ A ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA VODNÍHO DÍLA
  • OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA PŘI VÝKONU VODOPRÁVNÍCH PRÁV A PRÁV A POVINNOSTÍ A NÁHRADA ZA OMEZENÍ
Seminář je určen pro:
vlastníky a provozovatele vodních děl
správce vodních toků a povodí
vodohospodáře a pracovníky v investiční výstavbě
vodoprávní úřady a dotčené orgány státní správy
vodárenské společnosti 
podnikové ekology
Českou inspekci životního prostředí 
 

PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze semináře
PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe


Ohlasy na seminář


"Seminář byl jednoznačně užitečný. Výborná diskuze během přednášky, s odbornou úrovní velmi spokojeni jako vždy. Výrazně kladné hodnocení."
Ing. Jindra Tesařová
Město Vsetín
"Velmi dobrá znalost přednášené problematiky a dobrá schopnost reagovat na položené dotazy."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Tradičně vysoká úroveň přednášky, včetně zajištění podkladů, dobré zázemí, výborná péče p. Šimánková."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Získané informace určitě využiji v praxi, výběr témat byl optimální, pana doktora znám již řadu let, je jistota. Prostory a zázemí jsou fajn."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Hodnocení pozitivní ve všech kritériích."
Pavla Adamcová
Obec Hodslavice

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz