VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 1. termín

VODOPRÁVNÍ VZTAHY - VLASTNICKÉ PRÁVO, JEHO OMEZOVÁNÍ A DALŠÍ PRÁVA VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH - PRAHA 1. termín
Seminář se bude věnovat zejména obsahu vlastnického práva ve vodoprávních vztazích, včetně jeho případného omezování.

Zvláštní pozornost bude věnována majetkoprávnímu vypořádání ve vodoprávních vztazích, nabývání vlastnictví, zřizování věcných břemen a práv stavby, vzniku veřejnoprávních oprávnění ve vodním hospodářství a uzavírání nájemních a pachtovních smluv.

Předmětem semináře bude dále výkon práv a povinností a související aspekty odpovědnosti oprávněných osob ve vodoprávních vztazích ve vazbě na vlastnictví a správu vodních děl a správu vodních toků, pozemků sousedících s vodními díly a vodními toky a náhrady za omezení vlastnického práva. Důležitým aspektem výkladu bude vazba vlastnického práva k povolení k nakládání s vodami, případně souhlasu vodoprávního úřadu a jejich převod na další osobu, případně přechod společně se změnou vlastníka vodního díla či oprávněného ze souhlasu. 

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!
Témata přednášek:
  • VLASTNICKÉ PRÁVO, DALŠÍ VĚCNÁ PRÁVA, VEŘEJNOPRÁVNÍ OMEZENÍ A ZÁVAZKY VE VODOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH
  • NABÝVÁNÍ A OMEZOVÁNÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA PŘI PŘÍPRAVĚ VODNÍHO DÍLA A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
  • VLASTNICKÉ PRÁVO A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
  • VLASTNICTVÍ VODNÍHO DÍLA – VÝKON PRÁV, POVINNOSTÍ A ODPOVĚDNOST VLASTNÍKA VODNÍHO DÍLA
  • OMEZENÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA PŘI VÝKONU VODOPRÁVNÍCH PRÁV A PRÁV A POVINNOSTÍ A NÁHRADA ZA OMEZENÍ
Seminář je určen pro:
vlastníky a provozovatele vodních děl
správce vodních toků a povodí
vodohospodáře a pracovníky v investiční výstavbě
vodoprávní úřady a dotčené orgány státní správy
vodárenské společnosti 
podnikové ekology
Českou inspekci životního prostředí 

PřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe
Elektronická verze přednášek je k dispozici v nejaktuálnějším znění prezentovaném na semináři po zadání hesla.
Heslo je uvedeno na zadní straně sborníku ze semináře, přednášky budou přístupné celý měsíc následující po proběhlém semináři.Pokud máte zájem o zaslání sborníku s přednáškami ze semináře, napište prosím na adresu: info@uzitecneseminare.cz.

Fotografie ze seminářePřednášejícíJUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe


Ohlasy na seminář


"Děkuji za velmi přínosnou přednášku v příjemném prostředí.
Zejména oceňuji řadu příkladů z praxe, se kterými se s námi JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D. podělil."
JUDr. Petra Teršlová
Ministerstvo životního prostředí
"S odbornou úrovní lektora jsem maximálně spokojena."
Monika Nováková
Městský úřad Slaný
"VÝBORNÉ."
Ing. Pavel Koreček
Městský úřad Chrudim
"Velmi zajímavý projev, který skutečně zaujal a poučil, odbornost lektora výborná."
Simona Pokorná
HG partner s.r.o.
"Seminář byl užitečný, vodní semináře již si zajišťuji pouze u vás."
Nezveřejněno, ale je k dispozici
"Velmi oceňuji hluboké znalosti lektora.
Velmi dobře organizačně zajištěný seminář."
Monika Švarcová
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Kontaktujte nás


telefon +420 733 105 655
email info@uzitecneseminare.cz